“พรีไซซ” จับมือ “ม.เกษตรศาสตร์” เซ็น MOU การวิจัยและพัฒนาไผ่เพื่อส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานแบบยั่งยืนสู่ชุมชน

บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ไผ่เพื่อสร้าง Innovative Cluster Addressing the Overall Supply Chain of Bamboo ให้กับผู้สนใจในกระบวนการตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และการบริโภค มุ่งหวังให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นายกิตติ สัมฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “พรีไซซฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ร่วมลงนามในครั้งนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้เกิด Bamboo Academy ในการวิจัยพัฒนาไผ่ตามห่วงโซ่อุปทานในระดับประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ รวมถึงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กับผู้สนใจในกระบวนการตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และการบริโภค มุ่งหวังให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

“ความร่วมมือครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการร่วมกันวิจัยและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของไผ่ ที่จะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคตอันใกล้ เพื่อสร้างและยกระดับขีดความสามารถตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำ คือ การเพาะปลูก กลางน้ำ คือ การแปรรูปไปเป็นผลิตภัณฑ์ จนถึงปลายน้ำ คือ การบริโภค ที่ต้องอาศัยองค์ความรู้และขีดความสามารถของทั้งสององค์กรในการร่วมมือกันดำเนินการเผยแพร่และนำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาใช้ เพื่อส่งเสริมให้เกิด Bamboo Academy ที่จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่จะเป็นประโยชน์สาธารณะแก่ผู้ที่สนใจ อีกทั้งส่งเสริมภาคชุมชนในการนำไปประกอบอาชีพหรือพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีด้านการเกษตรใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น พร้อมทั้งสร้างการเติบโตให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายของพรีไซซฯ ที่ให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาตลอด 37 ปี”

ขณะที่ ดร.จงรัก วัชรินทร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า “การลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นการสานต่อความร่วมมือระหว่าง พรีไซซฯ ที่มีการศึกษาและวิจัยร่วมกันโดยอาศัยองค์ความรู้และทักษะเฉพาะทางจากทรัพยากรบุคคลของทั้งสองฝ่าย อันได้แก่ นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งทรัพยากรอื่น ๆ เช่น ฐานข้อมูลสารสนเทศ เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่มีนำมาสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาให้เกิดเทคโนโลยีการเกษตรของไผ่ เพื่อการพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลังจากนี้จะมีการเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการ และผลงานภายใต้กิจกรรมความร่วมมือ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านไผ่ ผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต่อไป อีกทั้งทางด้านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังมีแผนที่จะผลักดันให้เกิด โครงการ Bamboo Academy ในการพัฒนาไผ่ตามห่วงโซ่อุปทานในระดับประเทศ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ต่อไปไม่สิ้นสุด”

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 12 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ไผ่เพื่อสร้าง Innovative Cluster Addressing the Overall Supply Chain of Bamboo ให้กับผู้สนใจในกระบวนการตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และการบริโภค มุ่งหวังให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน ร่วมกับ บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการนี้ ดร.จงรัก วัชรินทร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นายกิตติ สัมฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยมี ผศ.ดร.นายนิคม แหลมสัก และ นายกิตติ ณัฐชยางกุล แขกผู้ทรงเกียรติ และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย