"พรีไซซ ยกระดับคุมเข้ม!!! ไวรัส COVID-19 ขั้นสูงสุด"

สายธุรกิจ Power Distribution and Energy Management (เพาเวอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท์) ในเครือบริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PRECISE ผู้นำด้านการพัฒนาไฟฟ้าและพลังงานอย่างครบวงจร ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพ จากสถานการณ์ปัจจุบันของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดเริ่มขยายสู่วงกว้างเพิ่มมากขึ้น PRECISE ได้คุมเข้มและยกระดับมาตรการแนวทางในการปฏิบัติสำหรับพนักงานและชุมชนโดยรอบในการดูแลความปลอดภัยทั้งภายในบริษัทและภายนอกโดยรอบ เพื่อลดโอกาสในการแพร่ระบาด

นายวิทูร เจียมจิตต์ตรง ประธานกรรมการ บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (PEM) เปิดเผยว่า PRECISE ได้เตรียมแผนการบริหารงานต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP ) เพื่อรองรับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้ต่อเนื่อง ทั้งการจัดหาและส่วนการผลิต เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องได้ว่า สินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของPRECISE จะไม่เกิดความขาดแคลนและยังเป็นการเตรียมการรับมือสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดในทุกด้านและทุกระดับ

ทั้งนี้ PRECISE ได้ยกระดับให้เข้มงวดและดำเนินมาตรการป้องกันสูงสุดทั้งการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นให้แก่พนักงานและชุมชนโดยรอบอย่างเคร่งครัด คือ

คัดกรองผู้ที่เข้ามาติดต่อและพนักงานทุกคนที่มาปฎิบัติงาน ด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพ หากพบอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามมิให้เข้ามาในพื้นที่บริษัทฯ โดยเด็ดขาดและคัดแยกบุคคลดังกล่าวพักในพื้นที่พิเศษ เพื่อคัดกรองอีกชั้นจัดเตรียมและแจกจ่ายอุปกรณ์ที่ช่วยจำกัดการแพร่และป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น หน้ากากอนามัย สบู่ล้างมือ และแอลกอฮอลล์ มอบให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่เข้ามาในพื้นที่ภายในบริษัทฯ และจะต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกันตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานหากพบเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมีอาการป่วย ไอ เป็นไข้ ให้หยุดปฏิบัติงานในทันที และประกาศงดการเดินทางไปต่างประเทศในกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด หากกลับมาหรือมีการแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือพื้นที่เสี่ยงต่อการติดไวรัสโควิด-19 จะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ภายในทั้งหมด และต้องพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย และรักษาจนกว่าจะหายสนิท และต้องได้รับการตรวจเช็คจากโรงพยาบาลอีกครั้งก่อนกลับมาปฏิบัติงานการให้ความรู้แก่ผู้เข้ามาติดต่อและพนักงานทุกคนที่มาปฎิบัติงานรวมถึงชุมชนใกล้เคียง โดยประสานข้อมูลกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิค-19 และวิธีป้องกันในทุกช่องทางสื่อสาร ทั้งป้ายบริเวณทางเข้า-ออกอาคาร บอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกคนช่วยป้องกันตนเองและครอบครัวอย่างถูกต้องและถูกวิธีเข้มงวดด้านการรักษาความสะอาด โดยเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆในพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน เช่น มือจับประตู ปุ่มกดลิฟต์ โดยทำความสะอาดทุก 2 ชั่วโมง

“ตอนนี้การระบาดในประเทศไทยยังอยู่ในระยะที่ 2 เราคนไทยทุกคนคงไม่อยากเห็นประเทศเข้าสู่การระบาดในระยะที่ 3 แน่น่อน เพราะจะทำให้เกิดผลกระทบมากมายทั้งชีวิตและธุรกิจทุกประเภทจะต้องหยุดชะงักลงทันที และอาจรั้งให้เศรษฐกิจแย่ลง PRECISE เองได้เตรียมแผน BCP ไว้แล้ว มั่นใจได้ว่าเราจะรับมือกับผลกระทบในครั้งนี้ได้ดี และยังคงเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ณ ตอนนี้เราทุกคนจะต้องช่วยดูแลป้องกันตนเอง งดเว้นพื้นที่สาธารณะที่มีคนรวมตัวกันเยอะ และหมั่นรักษาความสะอาด ทั้งล้างมือบ่อยๆและสวมใส่หน้ากากป้องกัน ต้องตระหนักถึงจิตสาธารณะเป็นเรื่องแรกก็เท่ากับเป็นการป้องกันครอบครัวของเราและประเทศชาติ ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติไวรัสโควิด-19 ได้อย่างแน่นอน ถ้าเราทุกคนร่วมมือกัน

นอกจากการสร้างความมั่นใจด้านการดำเนินธุรกิจและการดูแลพนักงานเพื่อลดความเสี่ยงในภาพรวมต่อสาธารณะแล้ว PRECISE ยังเตรียมจัดโครงการพิเศษจัดหาและส่งมอบแอลกอฮอล์ให้ฟรีแก่ประชาชนและลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเป็นส่วนช่วยให้ลดและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ ซึ่งโครงการอยู่ระหว่างเตรียมการประสานงานพื้นที่ คาดการณ์จะเริ่มส่งมอบแจกจ่ายให้ได้ในจุดแรก คือ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ซึ่งเป็นเส้นทางโดยสารของประชาชนเป็นจำนวนมาก” นายวิทูร กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : ryt9