เป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้ในธุรกิจระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจดิจิตอล ด้วยระบบกระบวนการธุรกิจที่หลากหลายและการบริหารนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

เกี่ยวกับเรา

บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาไฟฟ้าและพลังงาน ที่มองเห็นว่าทุกหน่วยของพลังงานนั้นสามารถสานต่อพร้อมที่จะพัฒนาให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นด้วยความรู้ทางวิศวกรรม และนวัตกรรม เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จทั้งในด้านคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนและสร้างสรรค์ธุรกิจภายใต้คุณธรรมและความเป็นมืออาชีพ

โดย บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในด้านไฟฟ้าและพลังงานอย่างครบวงจรครอบคลุม ทั้งในฐานะการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าคุณภาพ การบริหารโครงการรับเหมาก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูง พร้อมผลิตติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ นอกเหนือจากนี้ยังมีการลงทุนในด้านพลังงานไฟฟ้าอีกมากมาย ซึ่งกิจการทั้งหมดนี้ได้รับการบริหารงานโดยทีมผู้บริหารและทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ความความสามารถ ที่พร้อมจะพัฒนาธุรกิจและพลังงานให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

38 ปี แห่งประสบการณ์ด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมเกี่ยวกับพลังงาน
12 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
6 กลุ่มธุรกิจ

วิสัยทัศน์

บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มุ่งสู่การเป็นวิสาหกิจที่เติบโต ยั่งยืน มีคุณภาพ ผสานประโยชน์สุขของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและพัฒนาร่วมกัน โดยมีการบริหารแบบบรรษัทภิบาล

พันธกิจ

"เป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้ในธุรกิจระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) เศรษฐกิจดิจิตัล (Digital Economy) และเทคโนโลยีสะอาด (Cleantech) ด้วยระบบกระบวนการธุรกิจที่หลากหลายและการบริหารนวัตกรรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"

โครงสร้างทางธุรกิจ

ประวัติความเป็นมา

โครงสร้างการจัดการ

ปัจจุบันโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และมีการแบ่งสายการบังคับบัญชาเป็นสายงานต่างๆ ตามโครงสร้างการบริหารงานดังนี้

คุณ กิตติ สัมฤทธิ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารบริษัท / กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท

คุณ กิตติ ณัฐชยางกุล

กรรมการบริษัท

คุณ สุธี จุฬานุตรกุล

กรรมการบริษัท / คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

คุณ อชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง

ประธานกรรมการบริษัท

คุณ สุดารัตน์ ตั้งสุนทรกิจ

กรรมการอิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

ดร. นารี บุญธีรวร

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณ สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณ เกตินาท สัมฤทธิ์

กรรมการบริษัท

คุณ บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ

กรรมการอิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบ

คุณ สุดารัตน์ ตั้งสุนทรกิจ

กรรมการอิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

ดร. นารี บุญธีรวร

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณ บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ

กรรมการอิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบ

คุณ กิตติ สัมฤทธิ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารบริษัท / กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท

คุณ ธนาธิป อุปัติศฤงค์

กรรมการบริหาร

คุณ จรรยา ชูพุทธิพงศ์

กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยงานทุนทางการเงิน

คุณ ธีรวัฒน์ พรพงษ์สุริยา

กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีไซซ เพาเวอร์ โปรดิวเซอร์ จำกัด

คุณ อมร แดงโชติ

กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด

คุณ วิทูร เจียมจิตต์ตรง

กรรมการบริหาร

คุณ ธวัช ผลความดี

กรรมการบริหาร

คุณ สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณ สุธี จุฬานุตรกุล

กรรมการบริษัท / คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

คุณ สุดารัตน์ ตั้งสุนทรกิจ

กรรมการอิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

คุณ จรรยา ชูพุทธิพงศ์

กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยงานทุนทางการเงิน

คุณ ธีรวัฒน์ พรพงษ์สุริยา

กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีไซซ เพาเวอร์ โปรดิวเซอร์ จำกัด

คุณ ณัฐพงศ์ กอร่ม

กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

คุณ อมร แดงโชติ

กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด

รางวัลเเละใบรับรอง

ผลิตภัณฑ์ของพรีไซซ ได้รับการรับรองทางด้านการบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบัน SGS ด้วยประสบการณ์การผลิตที่ยาวนานของพรีไซซทุกผลิตภัณฑ์จึงผ่านการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์IEC, IEEE, ANSI, มอก. จากสถาบันที่ให้การรับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศได้แก่CESI ประเทศอิตาลี, KEMA ประเทศเนเธอร์แลนด์, CPRI ประเทศอินเดีย, KERI ประเทศเกาหลี, XIHARI ประเทศจีน, สมอ.,EGAT และ CU ประเทศไทย เป็นต้น

Company Subsidiary

บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

สำนักงานใหญ่

103/2 หมู่ 6 ถนนติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

โทร: (+66) 2-961-4501-25 Factory

โทร: (+66) 2-584-2367 Sales

โทรสาร: (+66) 2-961-4500 Factory

โทรสาร: (+66) 2-584-1682 Sales

อีเมล์: info@precise.co.th

บริษัท พรีไซซ อีเลคโทร-แมคคานิเคิล เวอร์คส์ จำกัด

บริษัท พรีไซซ อีเลคโทร-แมคคานิเคิล เวอร์คส์ จำกัด

สำนักงานใหญ่

103/2-1 หมู่ 6 ถนนติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

โทร: (+66) 2-961-4501-25

โทรสาร: (+66) 2-961-4500

อีเมล์: info@precise.co.th

บริษัท โคเอลเม่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท โคเอลเม่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สำนักงานใหญ่

103/2 หมู่ 6 ถนนติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

โทร: (+66) 2-961-4501-25

โทรสาร: (+66) 2-961-4500

อีเมล์: info@precise.co.th

บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด

บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด

สำนักงานใหญ่

1/333 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร: (+66) 2-584-2367

โทรสาร: (+66) 2-583-2339

อีเมล์: info@precise.co.th

บริษัท พรีไซซ เพาเวอร์ โปรดิวเซอร์ จำกัด

บริษัท พรีไซซ เพาเวอร์ โปรดิวเซอร์ จำกัด

สำนักงานใหญ่

1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800

โทร: (+66) 2-910-9700-12

โทรสาร: (+66) 2-910-9713

อีเมล์: info@precise.co.th

บริษัท สงขลา ไบโอเพาเวอร์จำกัด

บริษัท สงขลา ไบโอเพาเวอร์จำกัด

สำนักงานใหญ่
บริษัท พรีไซซ สมาร์ท ไลฟ์ จำกัด

บริษัท พรีไซซ สมาร์ท ไลฟ์ จำกัด

สำนักงานใหญ่

1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800

โทร: (+66) 2-910-9700-12

โทรสาร: (+66) 2-910-9713

อีเมล์: info@precise.co.th

บริษัท พรีไซซ ดิจิตอล อีโคโนมี่ จำกัด

บริษัท พรีไซซ ดิจิตอล อีโคโนมี่ จำกัด

สำนักงานใหญ่

1/5 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด Nonthaburi 11120

โทร: (+66) 2-584-2367

โทรสาร: (+66) 2-583-2339

อีเมล์: info@precise.co.th

บริษัท แปซิฟิค พรอสเพอริตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท แปซิฟิค พรอสเพอริตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

สำนักงานใหญ่

1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800

โทร: (+66) 2-910-9700

โทรสาร: (+66) 2-913-9007

อีเมล์: info@precise.co.th