PEA และ บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด ร่วมลงนามใน สัญญาจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Hardware และ Software ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (SCADA/TDMS)

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมเป็นประธานพิธีลงนามสัญญาจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Hardware และ Software ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (SCADA/TDMS) มูลค่าสัญญา 1,214,450,000 บาท ซึ่งเป็นสัญญากลุ่มที่ 1 ของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ โดยมีนายวัลลภ กิตติวิวัฒน์ รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในฐานะผู้อำนวยการโครงการฯ และนายสุธี จุฬานุตรกุล ประธานกรรมการ บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด บริษัทในเครือ บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PRECISE ร่วมลงนาม โดยมีสักขีพยายเป็นผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้บริหารบริษัทฯ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

ทั้งนี้งานในสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ในส่วนระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (SCADA/TDMS) ที่จะถูกใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Feeder Device Interfaces และอุปกรณ์วิทยุสื่อสารซึ่งเป็นงานในส่วนของสัญญากลุ่มที่ 2 ของโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ที่ดำเนินงานแยกกันตามเขตพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ ทั่วประเทศรวมเป็น 4 สัญญา มูลค่ารวม 1,228,000,000 บาท ซึ่งบริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด ได้รับสัญญาไปแล้วเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ซึ่งสัญญาทั้ง 2 กลุ่มมีมูลค่ารวม 2,442,450,000,000

นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์ รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษา และผู้อำนวยการโครงการ คปศ. ด้านระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ กล่าวขอบคุณประธานพิธีลงนาม และกล่าวว่า หากโครงการนี้ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย จะทำให้ กฟภ. ได้รับประโยชน์ ดังนี้

  1. การควบคุมการจ่ายไฟ จะมีประสิทธิภาพและความมั่นคงมากยิ่งขึ้น โดยสามารถลดระยะเวลาและพื้นที่ไฟดับให้น้อยลง
  2. เป็นระบบที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายพลังงานทดแทนแบบกระจายตัวรูปแบบต่าง ๆ ที่จ่ายไฟเข้ามาในระบบจำหน่าย
  3. อุปกรณ์ทั้งหมดถูกปรับเปลี่ยนเป็นโครงข่าย IP ทำให้ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ มีความคล่องตัว และเพิ่มเสถียรภาพในการควบคุมสั่งการจ่ายไฟมากขึ้น รองรับการก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิตอล หรือ PEA Digital Utility

นายสุธี จุฬานุตรกุล ประธานกรรมการ บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด บริษัทในเครือ บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PRECISE กล่าวว่า เมื่องานทั้ง 2 กลุ่มสัญญาดำเนินงานได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ทั้งในระบบจำหน่ายและระบบส่งไฟฟ้า ทำให้การควบคุมและสั่งการระบบไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ลดปัญหาด้านการปฏิบัติการและการบำรุงรักษา ให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินการพัฒนาระบบโครงข่ายอัจฉริยะ SMART GRID ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่มา matichon