Business Overview

บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจ ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ ออกแบบระบบวิศวกรรมและรับเหมาก่อสร้าง ให้บริการ และลงทุนในอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ซึ่งครอบคลุมในทุกขั้นตอนตั้งแต่ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตั้งแต่โรงไฟฟ้าจนถึงผู้ใช้ไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สามารถจำแนกออกเป็น 6 ธุรกิจดังต่อไปนี้

Precise Corporation Public Company Limited

Address
1842 Krungthep-nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800