เป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้ในธุรกิจระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ เศรษฐกิจดิจิตอล เศรษฐกิจฐานชีวภาพและเทคโนโลยีสะอาด ด้วยระบบกระบวนการธุรกิจที่หลากหลายและการบริหารนวัตกรรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เกี่ยวกับเรา

บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาไฟฟ้าและพลังงาน ที่มองเห็นว่าทุกหน่วยของพลังงานนั้นสามารถสานต่อพร้อมที่จะพัฒนาให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นด้วยความรู้ทางวิศวกรรม และนวัตกรรม เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จทั้งในด้านคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนและสร้างสรรค์ธุรกิจภายใต้คุณธรรมและความเป็นมืออาชีพ

โดย บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในด้านไฟฟ้าและพลังงานอย่างครบวงจรครอบคลุม ทั้งในฐานะการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าคุณภาพ การบริหารโครงการรับเหมาก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูง พร้อมผลิตติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ นอกเหนือจากนี้ยังมีการลงทุนในด้านพลังงานไฟฟ้าอีกมากมาย ซึ่งกิจการทั้งหมดนี้ได้รับการบริหารงานโดยทีมผู้บริหารและทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ความความสามารถ ที่พร้อมจะพัฒนาธุรกิจและพลังงานให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

35 ปี แห่งประสบการณ์ด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมเกี่ยวกับพลังงาน
12 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
6 กลุ่มธุรกิจ

วิสัยทัศน์

บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มุ่งสู่การเป็นวิสาหกิจที่เติบโต ยั่งยืน มีคุณภาพ ผสานประโยชน์สุขของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและพัฒนาร่วมกัน โดยมีการบริหารแบบบรรษัทภิบาล

พันธกิจ

"เป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้ในธุรกิจระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) เศรษฐกิจดิจิตัล (Digital Economy) เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) และเทคโนโลยีสะอาด (Cleantech) ด้วยระบบกระบวนการธุรกิจที่หลากหลายและการบริหารนวัตกรรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"

โครงสร้างทางธุรกิจ

ประวัติความเป็นมา

โครงสร้างการจัดการ

ปัจจุบันโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และมีการแบ่งสายการบังคับบัญชาเป็นสายงานต่างๆ ตามโครงสร้างการบริหารงานดังนี้

คุณ กิตติ สัมฤทธิ์

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณ กิตติ ณัฐชยางกุล

รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

คุณ สุธี จุฬานุตรกุล

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณ เกตินาท สัมฤทธิ์

กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการบริษัท

คุณ อชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง

กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณ นารี บุญธีรวร

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณ สุริยะ เลิศวัฒนะพงษ์ชัย

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

คุณ สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล

กรรมการอิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบ

คุณ สุดารัตน์ ตั้งสุนทรกิจ

กรรมการอิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

ดร. อธิศานต์ วายุภาพ

กรรมการอิสระ / คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

คุณ กิตติ สัมฤทธิ์

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณ กิตติ ณัฐชยางกุล

รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

คุณ สุธี จุฬานุตรกุล

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณ ณรงค์ศักดิ์ วิเชษฐพันธุ์

กรรมการบริหาร

คุณ ธวัช ผลความดี

กรรมการบริหาร

คุณ วิทูร เจียมจิตต์ตรง

กรรมการบริหาร

คุณ ชาตรี พ่อค้าเรือ

กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปซิฟิค เพาเวอร์
ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

คุณ อมร แดงโชติ

กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด

คุณ อชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง

กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณ สุธี จุฬานุตรกุล

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณ อมร แดงโชติ

กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด

คุณ นารี บุญธีรวร

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณ สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล

กรรมการอิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบ

คุณ สุดารัตน์ ตั้งสุนทรกิจ

กรรมการอิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

คุณ สุริยะ เลิศวัฒนะพงษ์ชัย

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

คุณ สุดารัตน์ ตั้งสุนทรกิจ

กรรมการอิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

ดร. อธิศานต์ วายุภาพ

กรรมการอิสระ / คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

คุณ จรรยา ชูพุทธิพงศ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยงานทุนทางการเงิน

คุณ รัตนา เยาวรัตน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยงานทุนฐานลูกค้าและกลยุทธ์องค์กร

คุณ ณัฐพงศ์ กอร่ม

กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีไซซ
อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

คุณ อมร แดงโชติ

กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด

คุณ ธีรวัฒน์ พรพงษ์สุริยา

กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีไซซ
เพาเวอร์ โปรดิวเซอร์ จำกัด

คุณ สุรวุฒิ ครรชิตวินิจกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / ผู้รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีไซซ ดิจิตอล อีโคโนมี่ จำกัด

คุณ วีระยุทธ เพชรบัวศักดิ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีไซซ
สมาร์ท ไลฟ์ จำกัด

คุณ ชาตรี พ่อค้าเรือ

กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปซิฟิค เพาเวอร์
ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800

0-2910-9700-12

0 2584-2367 (ฝ่ายขาย)

info@precise.co.th